Light-Shadow Photography of Drawing Practice Paper.

Light-Shadow Photography of Drawing Practice Paper.

( Photo was taken on 1 Apr 2019 )

I am the rookie artist who always fun with drawing . There are many papers on my table filled with drawing practice . So , I got the new idea on my mind . What if I use the drawing practice paper as the art composition and shoot the photo ? Normally , we will focus on the drawing on paper but I think we can let light and shadow partially to make a light-shadow art photo instead . So , the drawing practice paper is the object for decoration in itself .

I put the drawing practice paper on the table , letting the light that comes from window shine through the paper . The lights will make some drawings on paper visible in the dark , highlight them partially . So , it would makes the good contrast between light and dark area on the scene .

Moreover , I put the classic watch at the top of paper so the light also shines through both the watch and paper . Making the scene look classy as well . ⌚⏱⏰⏲🕰

ผมเป็นนักวาดมือสมัครเล่นที่สนุกกับการวาดรูปเสมอ ดังนั้นผมจึงมีกระดาษมากมายที่เต็มไปด้วยรูปวาดในนั้น แล้ววันหนึ่ง ผมเกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาในใจว่า ถ้าหากผมจะใช้กระดาษฝึกวาดในการจัดองค์ประกอบแล้วถ่ายรูปเลย ปกติแล้วคนเรามักเน้นแสดงรูปวาดในกระดาษ แต่ผมคิดว่าเราสามารถใช้แสงเงาเน้นเพียงบางส่วนแล้วถ่ายเป็นภาพถ่ายอาร์ตแทนได้ ใช้กระดาษฝึกวาดเป็นของประดับฉากแทน

ผมวางกระดาษฝึกวาดบนโต๊ะ ให้แสงที่ส่องจากหน้าต่าง กระทบผ่านหน้าต่าง ซึ่งแสงนี้จะช่วยเน้นให้ภาพวาดเห็นได้ในบางส่วน ทำให้ส่วนสว่างตัดกับส่วนมืดในฉากครับ

นอกจากนี้ ผมยังเอานาฬิกาคลาสสิกมาวางไว้บนของกระดาษเพื่อให้แสงส้องผ่านนาฬิกาและกระดาษ ทำให้ฉากโดยรวมดูมีรสนิยมมากขึ้นครับ ⌚⏱⏰⏲🕰